Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:01
"Ýyi geceler, tatlým."
:29:18
Bayan Palmer, hatýrlayabiliyor musunuz...
:29:21
Hiç telefon görüþmesi yaptý mý?
:29:27
Telefonunun bir kez çaldýðýný duydum.
:29:33
- Kaç civarý?
- Kim olduðunu bilmiyorum.

:29:43
Harry.
:29:49
Arayan Lucy. Deðirmende çalýþanlardan
biri aramýþ, Janek Pulaski.

:29:54
Kýzýnýn dün gece eve gelmediðini...
:29:57
...ve bu sabah da okulda olmadýðýný söylemiþ.
:30:15
Ýki kere dört,
dört kere sekiz.

:30:20
Ýki kere dört,
dört kere sekiz.

:30:28
Beni duydun mu?
Ýþçilerime bunu yapamazsýn.

:30:31
Benden kaçma.
Buraya geri dön.

:30:34
Hiçbir yere gitmiyorsun.
Kimseye hiçbir þey söylemiyorsun.

:30:38
Catherine.
:30:41
Bunu söylediðim için üzgünüm
ama bu býçkýhanenin sahibi benim.

:30:44
Burasýyla ilgili gerçekleri bilmiyorsun.
Bu yüzden burayý ben iþletiyorum.

:30:49
Daha önce hiç yetkimi kullanmadým
ama belki de kullanmalýydým.

:30:53
- Burayý kapatmýyorsun.
- Catherine, son sözümü söyledim.

:30:59
- Peter, fiþi çek.
- Pete, sakýn yapma.


Önceki.
sonraki.