Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:01
Çok üzgünüm.
:43:06
- James'i gördün mü?
- Uðradý.

:43:09
- Ýyi mi?
- Hayýr.

:43:11
Nereye gittiðini biliyor musun?
Roadhouse'a uðradým.

:43:15
Bilmiyorum, tatlým.
Bunu sana vermemi söyledi.

:43:28
Ne halt ediyorsun sen?
Her yerde seni arýyordum.

:43:32
Bobby'nin baþý belada.
O en iyi arkadaþým.

:43:35
Onun yanýnda olmak için karakola gidiyoruz.
:43:38
Bana ne yapacaðýmý söyleme!
Ayrýca Laura en iyi arkadaþýmdý.

:43:43
- Arabaya bin.
- Kes sesini, ufaklýk.

:43:45
- Kendi iþine bak.
- Sen benim iþimsin, dostum.

:43:49
Ed, ben senin dostun deðilim.
:43:53
Donna, hemen Þerif'in yanýna gitmelisin.
:44:03
Bunu nasýl halledeceðimi biliyorum.
:44:06
Ed, perdelerin kendini asmasýný mý bekliyorsun?
:44:13
Ben de nasýl halledeceðimi biliyorum.
:44:18
James uðrarsa onu aradýðýmý söyler misin?
:44:21
Tabii.
:44:23
Ve Donna, sakin ol.
:44:38
Bu izlediðimiz video kaset,
Laura'nýn odasýnda bulduðumuz.

:44:43
Belli bir noktada
bunu erkek arkadaþýna göstermek istiyorum.

:44:46
Zamanýný söyle.
:44:48
- Mahkemenin iþi bitti mi?
- Evet, bitti.

:44:52
- Anahtar yok mu?
- Hala arýyoruz.


Önceki.
sonraki.