Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:03
Bunu nasýl halledeceðimi biliyorum.
:44:06
Ed, perdelerin kendini asmasýný mý bekliyorsun?
:44:13
Ben de nasýl halledeceðimi biliyorum.
:44:18
James uðrarsa onu aradýðýmý söyler misin?
:44:21
Tabii.
:44:23
Ve Donna, sakin ol.
:44:38
Bu izlediðimiz video kaset,
Laura'nýn odasýnda bulduðumuz.

:44:43
Belli bir noktada
bunu erkek arkadaþýna göstermek istiyorum.

:44:46
Zamanýný söyle.
:44:48
- Mahkemenin iþi bitti mi?
- Evet, bitti.

:44:52
- Anahtar yok mu?
- Hala arýyoruz.

:45:02
Neden olmasýn?
:45:09
Diane, Laura Palmer'ýn günlüðünü açtým.
:45:12
Son yazý 23 Þubat tarihli.
:45:18
Þöyle yazýyor: "Yemekte yine kuþkonmaz var.
Kuþkonmazdan nefret ediyorum."

:45:24
"Bu hiç büyümeyeceðim anlamýna mý geliyor?"
Ve sonra þöyle yazmýþ:

:45:28
"Bu gece 'J' ile buluþacaðým için heyecanlýyým."
'J' harfi, Diane.

:45:37
Ve bu son yazý.
Bu, baþlayabileceðimiz bir þey.

:45:42
- Evet, bu 26'da bir.
- 26'da bir.

:45:48
Diane, 18 gün önceye, ilk güne döndüm.
:45:51
Sayfaya, içinde beyaz bir madde
içeren plastik bir zarf...

:45:55
...ve bir banka kasasýna ait olabilecek
bir anahtar yapýþtýrýlmýþ.

:45:58
Þerif, bu anahtarý çok dikkatli çýkartmalýyýz.

Önceki.
sonraki.