Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:02
Neden olmasýn?
:45:09
Diane, Laura Palmer'ýn günlüðünü açtým.
:45:12
Son yazý 23 Þubat tarihli.
:45:18
Þöyle yazýyor: "Yemekte yine kuþkonmaz var.
Kuþkonmazdan nefret ediyorum."

:45:24
"Bu hiç büyümeyeceðim anlamýna mý geliyor?"
Ve sonra þöyle yazmýþ:

:45:28
"Bu gece 'J' ile buluþacaðým için heyecanlýyým."
'J' harfi, Diane.

:45:37
Ve bu son yazý.
Bu, baþlayabileceðimiz bir þey.

:45:42
- Evet, bu 26'da bir.
- 26'da bir.

:45:48
Diane, 18 gün önceye, ilk güne döndüm.
:45:51
Sayfaya, içinde beyaz bir madde
içeren plastik bir zarf...

:45:55
...ve bir banka kasasýna ait olabilecek
bir anahtar yapýþtýrýlmýþ.

:45:58
Þerif, bu anahtarý çok dikkatli çýkartmalýyýz.
:46:03
Bu zarfý araþtýracaðýz.
:46:06
Bahse girerim test sonucunda kokain çýkacak.
:46:12
- Bu imkansýz.
- Daha önce hiç þaþýrmadýnýz mý?

:46:16
Bay Cooper, siz Laura Palmer'ý tanýmýyordunuz.
:46:20
Banka kasasý için
bir mahkeme emri çýkarttýralým...

:46:24
...belki o zaman ikimiz de
Laura Palmer hakkýnda bir þeyler öðreniriz.

:46:34
Diane, elimde küçük bir çikolata kutusu var.
:46:46
- Lucy.
- Andy, sen misin?

:46:49
Harry'ye olayýn gerçekleþtiði yeri...
bulduðumuzu söyle.

:46:54
Ronnette ve Laura'nýn götürülüp
iþkence gördükleri yeri.

:46:59
Harry'ye...
aðlamadýðýmý söyle.


Önceki.
sonraki.