Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:03
Bu zarfý araþtýracaðýz.
:46:06
Bahse girerim test sonucunda kokain çýkacak.
:46:12
- Bu imkansýz.
- Daha önce hiç þaþýrmadýnýz mý?

:46:16
Bay Cooper, siz Laura Palmer'ý tanýmýyordunuz.
:46:20
Banka kasasý için
bir mahkeme emri çýkarttýralým...

:46:24
...belki o zaman ikimiz de
Laura Palmer hakkýnda bir þeyler öðreniriz.

:46:34
Diane, elimde küçük bir çikolata kutusu var.
:46:46
- Lucy.
- Andy, sen misin?

:46:49
Harry'ye olayýn gerçekleþtiði yeri...
bulduðumuzu söyle.

:46:54
Ronnette ve Laura'nýn götürülüp
iþkence gördükleri yeri.

:46:59
Harry'ye...
aðlamadýðýmý söyle.

:47:07
Andy, iyi misin?
Tatlým?

:47:13
Ama Lucy...
bu çok korkunç.

:47:21
Andy, tatlým.
:47:26
Tanrým.
:47:39
Bobby, yasal haklarýný anladýn, deðil mi?
:47:43
Evet.
:47:46
- Bobby, Laura Palmer'ý öldürdün mü?
- Hayýr!

:47:50
Dün gece 9:30'a kadar evinde ders çalýþmýþ?
:47:54
- Evet.
- Bobby.

:47:58
Evet, efendim.

Önceki.
sonraki.