Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:00
Piknik yapmaya karþý bir yasa mý var?
:54:04
Donna, bu bana ilginç geliyor.
Orada sadece ikiniz varken...

:54:09
...bu görüntülerin nasýl çekildiðini
tahayyül edemiyorum.

:54:14
Çok basit.
:54:16
Þey vardý...
:54:20
...bir otostopçu.
Kadýn bir otostopçu.

:54:23
Bir sýrt çantasý vardý ve...
:54:28
...bizi çekmesini rica ettik.
:54:32
Ýsmi neydi?
:54:34
Bilmiyorum. Sorduðumuzu sanmýyorum.
Unuttum.

:54:43
Donna, kimi koruyorsun?
:54:46
Kimseyi. Gerçekten olan bu.
:54:49
Bu kiþinin adý 'J' ile mi baþlýyor?
:54:52
- Bize ismini söylemedi.
- Donna, bu ciddi bir iþ.

:54:58
Laura'nýn erkek arkadaþýndan baþka birine
aþýk olmasýndan daha ciddi.

:55:02
Tahmin ettiðinden çok daha ciddi.
:55:04
Ajan Cooper, Þerif olay mahalline
gitmeye hazýr...

:55:08
...ve burada sizin için baþka bir þey var.
:55:11
Ýçeri gelebilirsin.
:55:16
Laura'nýn en iyi arkadaþýn
olduðunu biliyorum.

:55:21
Bugün çok þey yaþadýn.
Þimdilik iþimiz bitti.

:55:42
Devam et, Lucy.
Ajan Cooper'a ne duyduðunu söyle.

:55:47
Pekala.
Bobby hücresinden çýktýktan sonra...

:55:50
...ailesi avukatýyla birlikte
kapýda duruyordu.

:55:54
Bobby býrakýlýnca dýþarý geldi
ve arkadaþý Mike'ý gördü.

:55:58
Musluðun yanýnda duruyordu,
masama yakýndý.


Önceki.
sonraki.