Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:55:02
Tahmin ettiðinden çok daha ciddi.
:55:04
Ajan Cooper, Þerif olay mahalline
gitmeye hazýr...

:55:08
...ve burada sizin için baþka bir þey var.
:55:11
Ýçeri gelebilirsin.
:55:16
Laura'nýn en iyi arkadaþýn
olduðunu biliyorum.

:55:21
Bugün çok þey yaþadýn.
Þimdilik iþimiz bitti.

:55:42
Devam et, Lucy.
Ajan Cooper'a ne duyduðunu söyle.

:55:47
Pekala.
Bobby hücresinden çýktýktan sonra...

:55:50
...ailesi avukatýyla birlikte
kapýda duruyordu.

:55:54
Bobby býrakýlýnca dýþarý geldi
ve arkadaþý Mike'ý gördü.

:55:58
Musluðun yanýnda duruyordu,
masama yakýndý.

:56:01
Tamam, tamam. Yazýyor gibi yaptým ama
Mike ve Bobby'nin konuþtuklarýný yazdým.

:56:07
Kimden bahsettiklerini açýkça söylemediler...
:56:10
Herneyse, iþte söyledikleri.
:56:14
Aradýðýmýz kiþinin bir motorsikletli
olduðunu söylediler.

:56:25
Bana öyle geliyor.
:56:28
- Vay canýna.
- Vay canýna!

:56:58
Norveçliler gidiyor!

Önceki.
sonraki.