Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:56:01
Tamam, tamam. Yazýyor gibi yaptým ama
Mike ve Bobby'nin konuþtuklarýný yazdým.

:56:07
Kimden bahsettiklerini açýkça söylemediler...
:56:10
Herneyse, iþte söyledikleri.
:56:14
Aradýðýmýz kiþinin bir motorsikletli
olduðunu söylediler.

:56:25
Bana öyle geliyor.
:56:28
- Vay canýna.
- Vay canýna!

:56:58
Norveçliler gidiyor!
:57:10
Norveçliler gitti.
:57:12
Buradaki herkes gitti.
Ýyi deðil.

:57:16
Hayatýnýzýn fýrsatýný
fýrlatýp atýyorsunuz.

:57:19
- Hayatýmý atmaktan iyidir.
- Bundan uzak dur!


Önceki.
sonraki.