Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:10
Norveçliler gitti.
:57:12
Buradaki herkes gitti.
Ýyi deðil.

:57:16
Hayatýnýzýn fýrsatýný
fýrlatýp atýyorsunuz.

:57:19
- Hayatýmý atmaktan iyidir.
- Bundan uzak dur!

:58:11
Þerif.
:58:14
Diane, saat 4:10, suç mahallindeyim.
:58:17
Burada daha önce görmediðimiz bir þey var:
:58:19
Bir buçuk ayak çapýnda bir çamur birikintisi.
:58:21
Tepesinde, altýn kalpli bir altýn kolye var.
:58:24
Düzeltme: Yarým altýn kalp.
:58:27
Çamur birikintisinin alt tarafýnda...
:58:31
...kanla yazýlmýþa benzeyen
bir gazete parçasý var.

:58:34
"Ateþ benimle yürür."
:58:40
Þerif, kalbin diðer yarýsýnýn
kimde olduðunu bulmalýyýz.


Önceki.
sonraki.