Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:11
Þerif.
:58:14
Diane, saat 4:10, suç mahallindeyim.
:58:17
Burada daha önce görmediðimiz bir þey var:
:58:19
Bir buçuk ayak çapýnda bir çamur birikintisi.
:58:21
Tepesinde, altýn kalpli bir altýn kolye var.
:58:24
Düzeltme: Yarým altýn kalp.
:58:27
Çamur birikintisinin alt tarafýnda...
:58:31
...kanla yazýlmýþa benzeyen
bir gazete parçasý var.

:58:34
"Ateþ benimle yürür."
:58:40
Þerif, kalbin diðer yarýsýnýn
kimde olduðunu bulmalýyýz.

:59:36
Bayan Horne?
:59:39
Johnny'yle kendiniz konuþsanýz yararý olabilir.
:59:42
Yararý olacaðýný mý düþünüyorsun?
:59:46
Johnny'ye Laura'nýn bu öðleden sonra...
:59:48
...onunla çalýþmaya gelemeyeceðini
söyleyebilirsin.

:59:52
Yarýn da ve hiçbir öðleden sonra.
:59:55
Bunu anlamanýn nesi zor?

Önceki.
sonraki.