Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:36
Bayan Horne?
:59:39
Johnny'yle kendiniz konuþsanýz yararý olabilir.
:59:42
Yararý olacaðýný mý düþünüyorsun?
:59:46
Johnny'ye Laura'nýn bu öðleden sonra...
:59:48
...onunla çalýþmaya gelemeyeceðini
söyleyebilirsin.

:59:52
Yarýn da ve hiçbir öðleden sonra.
:59:55
Bunu anlamanýn nesi zor?
1:00:13
Düþtü.
1:00:17
Laura'yý tanýrdým.
Her zaman çok tatlýydý.

1:00:20
En son ne zaman geldi?
1:00:22
Tam olarak söyleyemem.
Çok sayýda kutumuz var.

1:00:26
- Kayýt tutmuyor musunuz?
- Çok fazla evrak iþimiz var.

1:00:30
Bu kutuyu ne zamandýr kullandýðýný
söyleyebilir misiniz?

1:00:32
Yaklaþýk altý aydýr.
Sizin için kontrol edeyim.

1:00:36
Ýzin verir misiniz, lütfen?
Ve kapýyý da dýþarýdan kapatýn.

1:00:52
"Et Dünyasý"
1:00:54
Vay!

Önceki.
sonraki.