Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:13
Düþtü.
1:00:17
Laura'yý tanýrdým.
Her zaman çok tatlýydý.

1:00:20
En son ne zaman geldi?
1:00:22
Tam olarak söyleyemem.
Çok sayýda kutumuz var.

1:00:26
- Kayýt tutmuyor musunuz?
- Çok fazla evrak iþimiz var.

1:00:30
Bu kutuyu ne zamandýr kullandýðýný
söyleyebilir misiniz?

1:00:32
Yaklaþýk altý aydýr.
Sizin için kontrol edeyim.

1:00:36
Ýzin verir misiniz, lütfen?
Ve kapýyý da dýþarýdan kapatýn.

1:00:52
"Et Dünyasý"
1:00:54
Vay!
1:01:04
Burada 10.000 dolardan fazla var.
Ýzci kýz kurabiyeleri.

1:01:15
Ýþaretli bir sayfa var.
1:01:22
Ýþte baðlantý: Ronnette Pulaski.
1:01:26
Buna inanamýyorum.
1:01:43
Shelly, televizyonu kapatýr mýsýn?
1:01:46
Neden, Leo? Bunu görmek istiyorum.
1:01:49
Shelly, kapat þunu.
1:01:59
Shelly, bir dakika þuraya otur
ve bana yardým et.


Önceki.
sonraki.