Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:04
Burada 10.000 dolardan fazla var.
Ýzci kýz kurabiyeleri.

1:01:15
Ýþaretli bir sayfa var.
1:01:22
Ýþte baðlantý: Ronnette Pulaski.
1:01:26
Buna inanamýyorum.
1:01:43
Shelly, televizyonu kapatýr mýsýn?
1:01:46
Neden, Leo? Bunu görmek istiyorum.
1:01:49
Shelly, kapat þunu.
1:01:59
Shelly, bir dakika þuraya otur
ve bana yardým et.

1:02:08
Ne tür sigara içiyorsun?
1:02:11
Ne bulursam.
1:02:13
Hayýr. Bunlardan içiyorsun.
Bunlarýn burada ne iþi var?

1:02:18
Hadi, Leo. Her zaman
farklý paketler alýyorum, ben ve Norma.

1:02:22
Ýki þey, Shelly.
1:02:24
Eve geldiðimde, bu ev temiz olmalý.
Gerçekten temiz.

1:02:28
Ýkincisi, bundan sonra tek marka
sigara içeceksin.

1:02:30
Eðer bir daha
iki farklý marka sigara görürsem...

1:02:33
...boynunu dal gibi kýrarým.
1:02:36
Tamam, Leo.
Benim için endiþelenmene gerek yok, tatlým.

1:02:38
Bu doðru.
1:02:52
Büyük Ed'in Benzin Ýstasyonu.
Ed konuþuyor.

1:02:54
Üzgünüm.
Seni oradan aramayacaðýma söz vermiþtim...

1:02:58
...ama seni görmem gerek.

Önceki.
sonraki.