Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:01
- Çok kötü hissediyorum.
- Tamam.

1:03:07
Neden 9:30 gibi Roadhouse'da buluþmuyoruz?
1:03:11
Saðol, Ed.
Akþam görüþürüz.

1:03:14
Pekala, tatlým.
1:03:35
- Sanýrým bir pamukkuyruk tavþaný gördüm.
- Bir karayak tavþaný olmalý.

1:03:38
Karayak mý?
Karayak tavþaný.

1:03:48
Bebek kim?
1:03:50
Eyaletteki en güzel kadýnlardan biri.
Bayan Packard.

1:03:54
Packard Býçkýhanesi mi?
1:03:57
- Bay Packard nerede?
- Geçen sene bir tekne kazasýnda öldü.

1:04:00
Andrew Packard bu kasabanýn kurucularýndan.
Onu altý yýl önce Hong Kong'tan getirdi.

1:04:04
Herþeyini ona býraktý,
bu da kýz kardeþini mutlu etmedi.

1:04:08
Ýþte o, orijinal derin dondurucu.
1:04:11
Mutlu görünen herif kim?
1:04:14
Benjamin Horne, yerel iþ adamý.
Kasabanýn yarýsý onun.

1:04:18
Kadýnýn deðil, topraðýnýn peþinde.
1:04:27
- Ya þu kadýn kim?
- Ona Kütük Kadýn deriz.

1:04:38
Bayanlar, baylar.
Lütfen dikkat.

1:04:46
Bu þey açýk mý?
1:04:49
- Bu þey açýk mý?
- Bekle, Dwayne.

1:04:55
Teþekkürler, Baþkan Milford.
1:04:58
Ajan Cooper.

Önceki.
sonraki.