Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:00
Andrew Packard bu kasabanýn kurucularýndan.
Onu altý yýl önce Hong Kong'tan getirdi.

1:04:04
Herþeyini ona býraktý,
bu da kýz kardeþini mutlu etmedi.

1:04:08
Ýþte o, orijinal derin dondurucu.
1:04:11
Mutlu görünen herif kim?
1:04:14
Benjamin Horne, yerel iþ adamý.
Kasabanýn yarýsý onun.

1:04:18
Kadýnýn deðil, topraðýnýn peþinde.
1:04:27
- Ya þu kadýn kim?
- Ona Kütük Kadýn deriz.

1:04:38
Bayanlar, baylar.
Lütfen dikkat.

1:04:46
Bu þey açýk mý?
1:04:49
- Bu þey açýk mý?
- Bekle, Dwayne.

1:04:55
Teþekkürler, Baþkan Milford.
1:04:58
Ajan Cooper.
1:05:04
Teþekkürler, Þerif.
1:05:06
Bayanlar baylar,
FBI Özel Ajan Dale Cooper.

1:05:11
Bir yýl önce, eyaletin güneybatý
sýnýrýndaki bir kasabada...

1:05:15
...Teresa Banks isimli bir genç kýzýn
cesedi bulundu.

1:05:19
Ailesi yoktu.
Kimse cesedini almaya gelmedi.

1:05:22
Haber dahi sayýlmadý... bugüne dek.
1:05:26
Tartýþamayacaðým, gözardý edilemez
benzerlikler sonucunda...

1:05:30
...Laura Palmer'ýn ayný katilin ikinci...
1:05:33
...Ronnette Pulaski'nin de
üçüncü kurbaný olduðunu düþünüyoruz.

1:05:38
Bu suçlarý iþleyen kiþinin...
1:05:42
...bu kasabadan biri,
hatta tanýdýðýnýz biri olmasý ihtimali var.

1:05:47
Siz bu toplumun liderlerisiniz.
Bunu bir cadý avýna çevirmemeniz çok önemli.

1:05:52
Ayrýca 18 yaþýndan küçükler için
geçici önlemler alýnmasýný tavsiye ediyorum.

1:05:57
Þimdi çocuklarýnýzý sokaklardan uzak tutmak...

Önceki.
sonraki.