Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:04
Teþekkürler, Þerif.
1:05:06
Bayanlar baylar,
FBI Özel Ajan Dale Cooper.

1:05:11
Bir yýl önce, eyaletin güneybatý
sýnýrýndaki bir kasabada...

1:05:15
...Teresa Banks isimli bir genç kýzýn
cesedi bulundu.

1:05:19
Ailesi yoktu.
Kimse cesedini almaya gelmedi.

1:05:22
Haber dahi sayýlmadý... bugüne dek.
1:05:26
Tartýþamayacaðým, gözardý edilemez
benzerlikler sonucunda...

1:05:30
...Laura Palmer'ýn ayný katilin ikinci...
1:05:33
...Ronnette Pulaski'nin de
üçüncü kurbaný olduðunu düþünüyoruz.

1:05:38
Bu suçlarý iþleyen kiþinin...
1:05:42
...bu kasabadan biri,
hatta tanýdýðýnýz biri olmasý ihtimali var.

1:05:47
Siz bu toplumun liderlerisiniz.
Bunu bir cadý avýna çevirmemeniz çok önemli.

1:05:52
Ayrýca 18 yaþýndan küçükler için
geçici önlemler alýnmasýný tavsiye ediyorum.

1:05:57
Þimdi çocuklarýnýzý sokaklardan uzak tutmak...
1:06:01
...onlara önümüzdeki günlerde ihtiyaç
duyacaklarý güvenliðin birazýný saðlar.

1:06:04
Size, suçlarýn gece iþlendiðini hatýrlatýrým.
1:06:25
Ben evden çýktýðýmda, Sarah uyuyordu.
1:06:28
Leland günü bir þekilde atlattý.
1:06:31
Bunu yapabileceðimi sanmýyorum.
1:06:34
Zavallý Sarah.
1:06:37
Eileen, vahþet... çýlgýnlýk bu.
1:06:43
Biliyorum.
1:06:45
Çok fazla detay açýklamýyorlar.
Zekice, sanýrým.

1:06:51
Olay mahallinde,
kimsenin haberi olmadan...

1:06:55
...bir kolye parçasý buldular...
1:06:58
...yarým bir altýn kalp.

Önceki.
sonraki.