Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:06:01
...onlara önümüzdeki günlerde ihtiyaç
duyacaklarý güvenliðin birazýný saðlar.

1:06:04
Size, suçlarýn gece iþlendiðini hatýrlatýrým.
1:06:25
Ben evden çýktýðýmda, Sarah uyuyordu.
1:06:28
Leland günü bir þekilde atlattý.
1:06:31
Bunu yapabileceðimi sanmýyorum.
1:06:34
Zavallý Sarah.
1:06:37
Eileen, vahþet... çýlgýnlýk bu.
1:06:43
Biliyorum.
1:06:45
Çok fazla detay açýklamýyorlar.
Zekice, sanýrým.

1:06:51
Olay mahallinde,
kimsenin haberi olmadan...

1:06:55
...bir kolye parçasý buldular...
1:06:58
...yarým bir altýn kalp.
1:07:00
Laura'nýndý.
1:07:03
Bunu biliyorlar çünkü bulduklarý videodaki
piknikte de kolyeyi takmýþ.

1:07:09
Sana bunu anlatýyorum çünkü Donna da
o video kasette.

1:07:14
Kasedi kimin çektiðini
ya da yanlarýnda kimin olduðunu söylemiyor.

1:07:18
Kalbin diðer yarýsýnýn
katilde olabileceðini düþünüyorlar.

1:07:34
Donna, hangisi daha güzel?
1:07:38
"Akþamýn goncasý" mý...
1:07:41
...yoksa "akþamýn çiçeði" mi?
1:07:47
Beni dinle. Bu ciddi.
1:07:50
Bu da ciddi.
1:07:53
Birazdan pencereden çýkacaðým
ve bana yardým etmen lazým.

1:07:56
Sokaða çýkma yasaðý olduðunu bilmiyor musun?
Radyoda duyurdular.


Önceki.
sonraki.