Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:07:00
Laura'nýndý.
1:07:03
Bunu biliyorlar çünkü bulduklarý videodaki
piknikte de kolyeyi takmýþ.

1:07:09
Sana bunu anlatýyorum çünkü Donna da
o video kasette.

1:07:14
Kasedi kimin çektiðini
ya da yanlarýnda kimin olduðunu söylemiyor.

1:07:18
Kalbin diðer yarýsýnýn
katilde olabileceðini düþünüyorlar.

1:07:34
Donna, hangisi daha güzel?
1:07:38
"Akþamýn goncasý" mý...
1:07:41
...yoksa "akþamýn çiçeði" mi?
1:07:47
Beni dinle. Bu ciddi.
1:07:50
Bu da ciddi.
1:07:53
Birazdan pencereden çýkacaðým
ve bana yardým etmen lazým.

1:07:56
Sokaða çýkma yasaðý olduðunu bilmiyor musun?
Radyoda duyurdular.

1:08:00
Biliyorum, Einstein.
Bu yüzden yardýmýný istiyorum.

1:08:03
Sanýrým bu Mike'la bir telefon
görüþmesini de kapsayacak.

1:08:10
Hayýr, bu Laura'yla ilgili ve gerçekten ciddi.
1:08:17
Dikkat et.
1:08:20
Teþekkürler.
1:08:40
- Bisikletini almam gerek.
- Öyleyse arka lastiðine hava bas, tamam mý?

1:08:45
Tamam.
Harriet, diþlerini fýrçalamayý unutma.

1:08:53
Aslýnda...
1:08:57
...þimdi zaman geçtiðine göre...

Önceki.
sonraki.