Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:08:00
Biliyorum, Einstein.
Bu yüzden yardýmýný istiyorum.

1:08:03
Sanýrým bu Mike'la bir telefon
görüþmesini de kapsayacak.

1:08:10
Hayýr, bu Laura'yla ilgili ve gerçekten ciddi.
1:08:17
Dikkat et.
1:08:20
Teþekkürler.
1:08:40
- Bisikletini almam gerek.
- Öyleyse arka lastiðine hava bas, tamam mý?

1:08:45
Tamam.
Harriet, diþlerini fýrçalamayý unutma.

1:08:53
Aslýnda...
1:08:57
...þimdi zaman geçtiðine göre...
1:09:01
..."akþamýn goncasý" daha hoþ.
1:09:13
Hey, Snake.
1:09:15
O domuzu baðýrtma.
1:09:19
Endiþelenme.
1:09:33
Merhaba, Doktor Hayward.
Donna'yla konuþabilir miyim?

1:09:36
Donna yukarýda, yatmaya hazýrlanýyor, Mike.
1:09:41
Ýçkili kullanmýyorsun, deðil mi?
1:09:44
Bugün olanlardan dolayý çok üzüldük, efendim.
1:09:48
Ayrýca Bobby kullanýyor.
1:09:52
Aþaðý gelmek istiyor mu bir bakayým.
1:09:54
Dýþarýda bekler misin, lütfen?

Önceki.
sonraki.