Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:09:01
..."akþamýn goncasý" daha hoþ.
1:09:13
Hey, Snake.
1:09:15
O domuzu baðýrtma.
1:09:19
Endiþelenme.
1:09:33
Merhaba, Doktor Hayward.
Donna'yla konuþabilir miyim?

1:09:36
Donna yukarýda, yatmaya hazýrlanýyor, Mike.
1:09:41
Ýçkili kullanmýyorsun, deðil mi?
1:09:44
Bugün olanlardan dolayý çok üzüldük, efendim.
1:09:48
Ayrýca Bobby kullanýyor.
1:09:52
Aþaðý gelmek istiyor mu bir bakayým.
1:09:54
Dýþarýda bekler misin, lütfen?
1:10:05
Fareler ve insanlar hakkýnda planlar.
1:10:10
Snake, gidelim!
1:10:30
Kýz kardeþin nerede?
1:10:32
Baba, bunu sana söyleyecektim.
1:10:38
Harriet!
1:10:41
Þu pencereyi görüyor musun?
1:10:44
Daha sonra.
1:10:51
- Donna burada deðil.
- Kaçmýþ mý yani?

1:10:55
Mike, belki nereye gidebileceði
hakkýnda bir fikrin vardýr.

1:10:59
Oh, biz onu buluruz.
Bunun için endiþelenmeyin.


Önceki.
sonraki.