Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:10:05
Fareler ve insanlar hakkýnda planlar.
1:10:10
Snake, gidelim!
1:10:30
Kýz kardeþin nerede?
1:10:32
Baba, bunu sana söyleyecektim.
1:10:38
Harriet!
1:10:41
Þu pencereyi görüyor musun?
1:10:44
Daha sonra.
1:10:51
- Donna burada deðil.
- Kaçmýþ mý yani?

1:10:55
Mike, belki nereye gidebileceði
hakkýnda bir fikrin vardýr.

1:10:59
Oh, biz onu buluruz.
Bunun için endiþelenmeyin.

1:11:05
Roadhouse.
1:11:09
Gidelim!
1:11:19
Þerif, Dr. Hayward'tan size bir arama var.
1:11:22
Ona Roadhouse'da beklediðinizi açýkladým...
1:11:25
...ama yine de konuþmak istiyor.
1:11:28
Tamam, Lucy. Baðla.
1:11:30
Þimdi size baðlýyorum, Þerif.
1:11:35
Þimdi sizi baðlýyorum, Dr. Hayward.
1:11:39
Harry, kýzým Donna evden kaçtý.
1:11:42
Nereye gittiðini bilmiyorum.
1:11:44
Doktor, sakin ol.
Onun için her yere bakarýz.

1:11:49
- Gözlerimizi dört açacaðýz.
- Saðol, Harry.

1:11:53
Sorun deðil.
1:11:55
- Lucy, her yerin tutulduðuna emin ol.
- Pekala, Þerif.


Önceki.
sonraki.