Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:05
Roadhouse.
1:11:09
Gidelim!
1:11:19
Þerif, Dr. Hayward'tan size bir arama var.
1:11:22
Ona Roadhouse'da beklediðinizi açýkladým...
1:11:25
...ama yine de konuþmak istiyor.
1:11:28
Tamam, Lucy. Baðla.
1:11:30
Þimdi size baðlýyorum, Þerif.
1:11:35
Þimdi sizi baðlýyorum, Dr. Hayward.
1:11:39
Harry, kýzým Donna evden kaçtý.
1:11:42
Nereye gittiðini bilmiyorum.
1:11:44
Doktor, sakin ol.
Onun için her yere bakarýz.

1:11:49
- Gözlerimizi dört açacaðýz.
- Saðol, Harry.

1:11:53
Sorun deðil.
1:11:55
- Lucy, her yerin tutulduðuna emin ol.
- Pekala, Þerif.

1:12:00
- Elbette Donna kaçtý.
- Yani?

1:12:03
Baþka nasýl bizi motorsikletliye
götürebilirdi?

1:12:24
Bütün öðleden sonra perdelerle uðraþtým.
1:12:28
- Perdeler mi?
- Perdeler.

1:12:31
Bir sürü.
1:12:33
Sana karþý ne hissettiðimi biliyorsun, Ed.
Bunu benim için deðil, kendin için yap.

1:12:39
- Tammy Wynette vakti, tatlým.
- Ve?

1:12:43
- Peki ya sen ve Hank?
- Sana söyledim.

1:12:48
- Hank'i býrakacaðým.
- Tahliyesinden önce mi sonra mý?

1:12:56
Seni seviyorum, Ed.
Ýkimiz için en iyi olaný yapacaðým.


Önceki.
sonraki.