Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:16:08
Joey Paulsen. Ýþte bir 'J'.
1:16:10
Hayýr, onu baþka birine götürüyor.
1:16:13
Onlarý belli bir uzaklýktan
izlememi istiyorsun herhalde?

1:16:16
Harry, haklýsýn.
1:16:45
Sýký dur!
1:16:48
- Sence bizi fark ettiler mi?
- Bana bir donut ver.

1:17:11
Evet, Harry, sanýrým onlarý kaybettik.
1:17:15
Dostum, þu aðaçlarý bir kokla!
Þu Douglas firs aðaçlarýný kokla.

1:17:21
Sanýrým onlarý duyuyorum.
1:17:24
- Þurada ne var?
- Eski bir tali yol.

1:17:27
Tek giriþ beþ mil geride,
Packard Deðirmeni'nde.

1:17:31
Dr. Hayward'a kýzýnýn iyi olduðunu söyledim.
1:17:33
Benim hatam, Harry.
Senin deðil.

1:17:35
- Saðol, Joe.
- Ýyi þanslar, James.

1:17:59
James, seni arýyorlar.

Önceki.
sonraki.