Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:17:11
Evet, Harry, sanýrým onlarý kaybettik.
1:17:15
Dostum, þu aðaçlarý bir kokla!
Þu Douglas firs aðaçlarýný kokla.

1:17:21
Sanýrým onlarý duyuyorum.
1:17:24
- Þurada ne var?
- Eski bir tali yol.

1:17:27
Tek giriþ beþ mil geride,
Packard Deðirmeni'nde.

1:17:31
Dr. Hayward'a kýzýnýn iyi olduðunu söyledim.
1:17:33
Benim hatam, Harry.
Senin deðil.

1:17:35
- Saðol, Joe.
- Ýyi þanslar, James.

1:17:59
James, seni arýyorlar.
1:18:02
Onlarla konuþacaðým...
1:18:04
...ama sanýrým beni içeri atacaklar.
1:18:06
Neden?
1:18:09
Geçen gece için þahidim yok.
Onunlaydým.

1:18:12
- James, geçen gece ne oldu?
- Bir kabus gibiydi.

1:18:17
- Donna, o farklý biriydi.
- Ne diyorsun?

1:18:22
Ýçinde olduðu bir þeyler vardý...
1:18:25
...içine girdiði ve senin bu yüzden
ondan nefret edeceðini düþündüðü þeyler.

1:18:29
Dedi ki
"Benim hakkýmda bazý þeyler var..."

1:18:31
"Donna bile beni tanýmýyor." dedi.
1:18:35
Onu tanýyordum.
Onun sandýðýndan daha iyi tanýyordum.

1:18:39
Donna, bir adamýn öldürülmesiyle ilgili
bir þeyler söyledi.

1:18:44
- Kim?
- Söylemedi.

1:18:47
Ama Bobby'nin ona,
birini öldürdüðünü söylediðini anlattý.

1:18:54
Oh, Tanrým.
1:18:56
Seni bu yüzden görmek istedim.

Önceki.
sonraki.