Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:18:02
Onlarla konuþacaðým...
1:18:04
...ama sanýrým beni içeri atacaklar.
1:18:06
Neden?
1:18:09
Geçen gece için þahidim yok.
Onunlaydým.

1:18:12
- James, geçen gece ne oldu?
- Bir kabus gibiydi.

1:18:17
- Donna, o farklý biriydi.
- Ne diyorsun?

1:18:22
Ýçinde olduðu bir þeyler vardý...
1:18:25
...içine girdiði ve senin bu yüzden
ondan nefret edeceðini düþündüðü þeyler.

1:18:29
Dedi ki
"Benim hakkýmda bazý þeyler var..."

1:18:31
"Donna bile beni tanýmýyor." dedi.
1:18:35
Onu tanýyordum.
Onun sandýðýndan daha iyi tanýyordum.

1:18:39
Donna, bir adamýn öldürülmesiyle ilgili
bir þeyler söyledi.

1:18:44
- Kim?
- Söylemedi.

1:18:47
Ama Bobby'nin ona,
birini öldürdüðünü söylediðini anlattý.

1:18:54
Oh, Tanrým.
1:18:56
Seni bu yüzden görmek istedim.
1:19:00
Öldürüldüðünde bu çok anlamlý geliyor.
1:19:05
Bilmiyorum.
Bunu açýklayamýyorum.

1:19:07
Geçen gece ona pek inanmamýþtým.
1:19:10
Yani söylediklerinin yarýsý anlamsýzdý.
1:19:13
Onu sakinleþtiremedim.
Onu motorda zorlukla tutuyordum.

1:19:17
Sparkwood'daki ýþýða geldiðimizde...
1:19:21
...kollarýný... boynuma doladý...
1:19:28
...ve beni sevdiðini haykýrdý.
1:19:35
Gözlerine baktým. Temizdiler.
1:19:37
Yine Laura gibiydi.
1:19:40
Çok üzgündü.
Sesi çok ümitsizdi.

1:19:46
Sonra koþup kaçtý.
Ben de izin verdim ve o öldü.

1:19:50
Sorun yok.
1:19:54
Bu senin hatan deðil, James.
1:19:58
Sorun yok.

Önceki.
sonraki.