Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:28
Tanrým, bu rýhtýmdan
ne tuhaf þeyler çýkýyor.

:45:35
Bittim.
:45:37
Öyle mi?
:45:43
OOldukca.
.
OÖyleyse bittin.

:45:45
Bittiðini düþünen adam bitmiþtir.
:45:50
Bundan ister misin?
:45:51
ONedir o?
ONehir faresi.

:45:56
Nasýl yiyorsun onu?
:46:05
Önce kafasýný ve
kuyruðunu kesersin.

:46:08
Barsaklarýný cýkarýrsýn.
.

:46:11
Bütün is sosta.
.

:46:14
Bir tabaða öyle sýcak fare
konup þöyle denmez:

:46:17
"Nehir fareniz. Sarabýnýz
.
beyaz mý olsun, kýrmýzý mý?"

:46:21
Gerçi burada þarap yok.
:46:24
On yýl bunalýmýndan
beri þarap görmedim.

:46:29
Hemen bir tane yapabilirim.
Bu iyi cins faredir.

:46:44
Ýþ buraya geldiyse. . .
:46:48
. . .ne anlamý var?
:46:54
Beni güldürdü! Antika kahkaha!
:46:58
Ne anlamý varmýs?
.


Önceki.
sonraki.