Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:05
Önce kafasýný ve
kuyruðunu kesersin.

:46:08
Barsaklarýný cýkarýrsýn.
.

:46:11
Bütün is sosta.
.

:46:14
Bir tabaða öyle sýcak fare
konup þöyle denmez:

:46:17
"Nehir fareniz. Sarabýnýz
.
beyaz mý olsun, kýrmýzý mý?"

:46:21
Gerçi burada þarap yok.
:46:24
On yýl bunalýmýndan
beri þarap görmedim.

:46:29
Hemen bir tane yapabilirim.
Bu iyi cins faredir.

:46:44
Ýþ buraya geldiyse. . .
:46:48
. . .ne anlamý var?
:46:54
Beni güldürdü! Antika kahkaha!
:46:58
Ne anlamý varmýs?
.

:47:01
Bir kartalýn yuvasýna,
hanýma ve yavrulara. . .

:47:04
. . .yiyecek götürdüðünü gördün mü?
:47:07
Rüzgara karþý uçar. . .
:47:09
. . .yaðmura karþý uçar,
mermilerin arasýndan ucar!
.

:47:13
Tam yuvasýna dönme
vakti gelince. . .

:47:17
. . .þöyle der:
:47:19
"Bos ver be. Kartal olmak
.
cok can sýkýcý! "
.

:47:23
Tam o anda. . .
:47:25
. . .gözlerine iki küçük X gelir. . .
:47:28
. . .eski çizgi filmlerdeki gibi. . .
:47:30
. . .ve aþaðý dalýþ yapar. . .
:47:33
. . .aþaðý, aþaðý ve bam!
:47:39
Sadece daðýlan tüyler.
:47:43
Amerika'nýn ulusal kuþu artýk yok.
:47:49
Bunu hiç gördün mü?
:47:56
Ben de.

Önceki.
sonraki.