Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:28
Zihnime hoþ geldiniz.
:04:31
Bunun arkasýnda sen vardýn.
:04:38
Kimseye zarar vermek istemedim,
hele sana hic.
.

:04:44
Bunlarý hiç görmeyecektin.
:04:47
Bu yüzden Tokyo'ya
gitmeni istedim.

:04:50
Sen dönene kadar,
tüm bunlar bitmis olacaktý.
.

:04:54
Seninle Avustralya'dan
konuþtum. Yaþýyordun.

:04:57
Özür dilerim Jule.
:04:59
Seni kandýrdýðým için.
:05:01
Bay Furlong, inanýn bana,
size de zarar vermek istemedim.

:05:06
Biz sizi ölümünüzden bir
saniye önce aldýk.

:05:09
Ýþlem sizin doðal
ömrünüzü kýsaltmadý.

:05:12
Doðal olmayan ömrümü
kýsaltmasýna ne demeli?

:05:18
O sekilde baslamadý.
. .

:05:20
Her þeyin yolunda
gideceðine temin edildim.

:05:23
Hiç uyanmamanýz gerekiyordu.
:05:27
Bilinc transferi tamamlandýktan
.
sonra, buna emri vaki diyelim. . .

:05:32
. . .ancak o zaman sana yeni
benliðimi gösterecektim.

:05:37
Bunu neden yaptýn?
:05:41
Çünkü seni seviyorum.
:05:44
Yýllardýr, ilk
tanýþtýðýmýzdan beri.

:05:47
Ama sahip olduðum hiçbir þeyin,
ne gücün, ne de servetin. . .

:05:53
. . .sana ayný þeyi
hissettirmediði açýktý.

:05:56
Zamanla kalbine girebileceðim. . .
:05:59
. . .umudunu koruyordum.

Önceki.
sonraki.