Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:01
Bay Furlong, inanýn bana,
size de zarar vermek istemedim.

:05:06
Biz sizi ölümünüzden bir
saniye önce aldýk.

:05:09
Ýþlem sizin doðal
ömrünüzü kýsaltmadý.

:05:12
Doðal olmayan ömrümü
kýsaltmasýna ne demeli?

:05:18
O sekilde baslamadý.
. .

:05:20
Her þeyin yolunda
gideceðine temin edildim.

:05:23
Hiç uyanmamanýz gerekiyordu.
:05:27
Bilinc transferi tamamlandýktan
.
sonra, buna emri vaki diyelim. . .

:05:32
. . .ancak o zaman sana yeni
benliðimi gösterecektim.

:05:37
Bunu neden yaptýn?
:05:41
Çünkü seni seviyorum.
:05:44
Yýllardýr, ilk
tanýþtýðýmýzdan beri.

:05:47
Ama sahip olduðum hiçbir þeyin,
ne gücün, ne de servetin. . .

:05:53
. . .sana ayný þeyi
hissettirmediði açýktý.

:05:56
Zamanla kalbine girebileceðim. . .
:05:59
. . .umudunu koruyordum.
:06:01
Ama zaman yetmedi.
Hastalandým.

:06:04
Ölüyordum.
:06:08
Bay Furlong'tan ve yýllar önce
onu çok sevdiðinden söz etmiþtin.

:06:14
Çok sevdiðin bu adam. . .
:06:17
. . .ben olabilirsem.
:06:19
Bir sekilde fiziksel olarak. . .
.

:06:21
. . .ben o olabilirsem.
:06:26
Elbette delirmistim.
.

:06:28
Aklýmý kacýrmýstým.
. .

:06:30
Beni affetmenizi diliyorum.
:06:33
Vacendak, ben Mac. Ýyi dinle.
:06:36
Bütün iþi iptal ediyorum.
Her þeyi.

:06:39
Bir daha söyleyin,
:06:41
Furlong'un peþini býrakýn.
Paraný tümüyle alacaksýn.

:06:46
Konuþtuðumuz gibi iþlem 21 7.
:06:50
Senden aþký, kazanamadýðým
aþký çalmaya kalktým.

:06:55
Daha kötüsü, bana verilmeyen
yýllarý gaspederek. . .

:06:58
. . .hayatý kandýrmaya kalktým.

Önceki.
sonraki.