Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:01
Ama zaman yetmedi.
Hastalandým.

:06:04
Ölüyordum.
:06:08
Bay Furlong'tan ve yýllar önce
onu çok sevdiðinden söz etmiþtin.

:06:14
Çok sevdiðin bu adam. . .
:06:17
. . .ben olabilirsem.
:06:19
Bir sekilde fiziksel olarak. . .
.

:06:21
. . .ben o olabilirsem.
:06:26
Elbette delirmistim.
.

:06:28
Aklýmý kacýrmýstým.
. .

:06:30
Beni affetmenizi diliyorum.
:06:33
Vacendak, ben Mac. Ýyi dinle.
:06:36
Bütün iþi iptal ediyorum.
Her þeyi.

:06:39
Bir daha söyleyin,
:06:41
Furlong'un peþini býrakýn.
Paraný tümüyle alacaksýn.

:06:46
Konuþtuðumuz gibi iþlem 21 7.
:06:50
Senden aþký, kazanamadýðým
aþký çalmaya kalktým.

:06:55
Daha kötüsü, bana verilmeyen
yýllarý gaspederek. . .

:06:58
. . .hayatý kandýrmaya kalktým.
:07:00
Bu suçlar yüzünden,
kendimi ölüme mahkum ediyorum.

:07:07
Belgeler hazýrlandý.
:07:09
Benim buradaki sonum. . .
:07:10
. . .asýl bilinc transferi
.
yapýlmýþ gibi olacak.

:07:15
Bir baþka deyiþle. . .
:07:17
. . .sen ben olacaksýn.
:07:20
Korkma.
:07:22
Biraz rol yapman gerekecek.
Julie yardým eder.

:07:27
Sen mi olacaðým?
:07:31
Basarabiliriz.
.

:07:33
Yapabiliriz. Ýkimiz birlikte.
:07:37
Daha tuhaf þeyler oldu.
:07:41
Bir düþün. Bütün parama
ve gücüme sahip olacaksýn.

:07:45
Onlarý benden daha akýllýca
kullanmaný umalým.

:07:57
Önünde bir dizi rakam var.

Önceki.
sonraki.