Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:00
Bu suçlar yüzünden,
kendimi ölüme mahkum ediyorum.

:07:07
Belgeler hazýrlandý.
:07:09
Benim buradaki sonum. . .
:07:10
. . .asýl bilinc transferi
.
yapýlmýþ gibi olacak.

:07:15
Bir baþka deyiþle. . .
:07:17
. . .sen ben olacaksýn.
:07:20
Korkma.
:07:22
Biraz rol yapman gerekecek.
Julie yardým eder.

:07:27
Sen mi olacaðým?
:07:31
Basarabiliriz.
.

:07:33
Yapabiliriz. Ýkimiz birlikte.
:07:37
Daha tuhaf þeyler oldu.
:07:41
Bir düþün. Bütün parama
ve gücüme sahip olacaksýn.

:07:45
Onlarý benden daha akýllýca
kullanmaný umalým.

:07:57
Önünde bir dizi rakam var.
:08:00
Baþlayalým.
:08:03
Dizideki ilk rakamýn. . .
:08:05
. . .tuþuyla baþla,
sonra "sil"e bas.

:08:18
Diziyi yazdýnýz.
:08:20
"Sil"e bas Bay Furlong.
:08:26
SÝL
:08:34
Tuhaf.
:08:36
Hala buradayým.
:08:38
Bir rakamý unutmus olmalýsýn.
.

:08:40
Tekrar yaz.
:08:55
Bizi oyalýyorsun.

Önceki.
sonraki.