Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:30
Mükemmel atýþ Bayan Redlund.
:11:33
Beni Mac Corp.'un baþý yaptýnýz.
Bu adý deðiþtirmemi hatýrlatýn.

:11:38
Ýndir silahý Vacendak.
:11:40
Þirket, þehir, bankalar,
her þey benim kontrolümde.

:11:44
Artýk sana ihtiyaç kalmadý serseri.
:11:47
McCandless artýk yok.
:11:57
Dur.
:11:58
Ben McCandless'ým.
:12:02
Ýyi denemeydi Mark. Ama baþardým.
:12:05
OTransferi tamamladým.
OBana palavra sýkma.

:12:11
Vur onu Vacendak.
Bana suikaste kalkýstý.
.

:12:14
Bir Kaçak'tan mý emir alýyorsun?
:12:17
O kim?
:12:23
Baðlantý kesilmeden önce
22.762 saniye transfer oldu.

:12:28
OO McCandless mý?
OOyum tabii.

:12:31
Bu sürede transfer
tamamladýðýmýz da. . .

:12:33
. . .oldu, daha uzun sürdüðü de.
:12:35
Bilemiyorum.
:12:37
Bay McCandless kendini
tanýmlamak zorunda.

:12:40
Sesiyle tanýmlatamayýz.
Retina taramasý iþe yaramaz.

:12:44
Yalan söylüyor!
Kisisel kimlik numarasýný sor!
.

:12:48
Onu yalnýz McCandless bilir!
:12:58
Evet?

Önceki.
sonraki.