Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:02
Ýyi denemeydi Mark. Ama baþardým.
:12:05
OTransferi tamamladým.
OBana palavra sýkma.

:12:11
Vur onu Vacendak.
Bana suikaste kalkýstý.
.

:12:14
Bir Kaçak'tan mý emir alýyorsun?
:12:17
O kim?
:12:23
Baðlantý kesilmeden önce
22.762 saniye transfer oldu.

:12:28
OO McCandless mý?
OOyum tabii.

:12:31
Bu sürede transfer
tamamladýðýmýz da. . .

:12:33
. . .oldu, daha uzun sürdüðü de.
:12:35
Bilemiyorum.
:12:37
Bay McCandless kendini
tanýmlamak zorunda.

:12:40
Sesiyle tanýmlatamayýz.
Retina taramasý iþe yaramaz.

:12:44
Yalan söylüyor!
Kisisel kimlik numarasýný sor!
.

:12:48
Onu yalnýz McCandless bilir!
:12:58
Evet?
:13:06
Daha ne istiyorsun?
Vur onu Vacendak!

:13:18
Altý.
:13:23
Doðru.
:13:26
Devam et.
:13:29
Dokuz.
:13:33
Devam.
:13:35
Ýki.
:13:40
Yedi.
:13:44
Beþ, yedi.
:13:46
Beþ, dört, altý, dokuz, yedi!
:13:50
Lanet olsun McCandless!

Önceki.
sonraki.