Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:01
OEmene kadar yarýþmam.
OSen delisin!

:05:04
Ciddi misin?
:05:10
Seni seviyorum.
:05:21
OMutlu musun?
OUçuyorum.

:05:47
Buraya gel dostum.
:05:54
OBirileriyle tanýþtýrayým.
OAnlaþtýðýmýzý sanýyordum.

:05:58
Sen süreceksin, ben dans edeceðim.
:06:00
Ýleriye dönük herhangi bir
planda biraz yalakalýk olmalý.

:06:04
Dudaklarýný hazýrla.
:06:07
Bu çocuðu göklere çýkardým mý
beyler? Sanmýyorum.

:06:10
Hem bu isteki en
.
müthiþ acemi, hem de. . .

:06:14
. . .fotojenik, telejenik,
uyuþturucu kullanmaz. . .

:06:17
. . .ve annesine iyi davranýr.
:06:19
Motor yaðý satacak
bir yüz deðil mi bu?

:06:23
Ýngilizce de konuþuyor.
Bu iyi beylere birkaç söz söyle.

:06:26
Merhaba evlat. Þampiyon Buji.
:06:30
Tanýþtýðýmýza memnun
oldum Bay Buji.

:06:32
Ýzin verir misiniz?
:06:35
Jimmy Connors tavrý.
:06:38
Yetkisiz personelin buradan
uzak durmasý öneriliyor,

:06:50
Tamam, baþlayalým.

Önceki.
sonraki.