Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:00
Ýleriye dönük herhangi bir
planda biraz yalakalýk olmalý.

:06:04
Dudaklarýný hazýrla.
:06:07
Bu çocuðu göklere çýkardým mý
beyler? Sanmýyorum.

:06:10
Hem bu isteki en
.
müthiþ acemi, hem de. . .

:06:14
. . .fotojenik, telejenik,
uyuþturucu kullanmaz. . .

:06:17
. . .ve annesine iyi davranýr.
:06:19
Motor yaðý satacak
bir yüz deðil mi bu?

:06:23
Ýngilizce de konuþuyor.
Bu iyi beylere birkaç söz söyle.

:06:26
Merhaba evlat. Þampiyon Buji.
:06:30
Tanýþtýðýmýza memnun
oldum Bay Buji.

:06:32
Ýzin verir misiniz?
:06:35
Jimmy Connors tavrý.
:06:38
Yetkisiz personelin buradan
uzak durmasý öneriliyor,

:06:50
Tamam, baþlayalým.
:07:18
Geri al.
:07:22
Daha geri.
:07:27
Saðol.
:07:31
Daha geri. Orada dur.
:07:34
Büyüt.
:07:36
Daha.
:07:51
Tamam.

Önceki.
sonraki.