Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:55:01
-Deðerin ne, biliyor musun?
- 10 milyon,

:55:04
Arttý, Seni ele veren
kiþiye 15 milyon,

:55:09
Ele vermek mi?
:55:11
Deneyen birini biliyorum,
:55:13
Vacendak adýný kullanýyor,
Ona bir mesajým var,

:55:18
Canýn cehenneme göt herif,
:55:23
Kimse beni ele veremez,
:55:43
Bu gelecekteki baþ aðrýsý mý?
:55:46
Çok insan sakladým,
ama o çok isteniyor.

:55:49
Bir yerde uzun süre kalamaz.
:55:51
Yardým edemez misin?
:55:52
Çok büyük iþ. Aptal rolü yapma,
yapman gerekeni biliyorsun.

:55:56
OMcCandless'e git.
OOnu karýþtýrmak istemiyorum.

:55:59
Baþka þansýn yok.
Seni sever. Ona git.

:56:02
Durumu acýkla. Merhamet dile.
.

:56:07
Merhaba, Tokyo nasýl?
:56:10
Bir pürüz çýktý.
Hala New York'tayým.

:56:14
Tokyo 'da deðil misin?
:56:15
Hayýr.
:56:28
Julie'yi ne zamandan
beri tanýyorsun?

:56:33
Birkaç yýldýr.
Son zamanlarda pek görmedim.

:56:36
Neden?
:56:38
Ýþleriyle çok meþgul.
:56:42
Candless'ýn malý.
:56:45
O kimsenin malý olamaz.
:56:50
Dinle. Her þey deðiþti.
:56:54
Halk ya en tepede, ya en dipte.
Arasý yok.

:56:59
Julie tepede.

Önceki.
sonraki.