Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:28:04
Bunlarý hiç görmeyecektin.
1:28:07
Bu yüzden Tokyo'ya
gitmeni istedim.

1:28:10
Sen dönene kadar,
tüm bunlar bitmis olacaktý.
.

1:28:14
Seninle Avustralya'dan
konuþtum. Yaþýyordun.

1:28:17
Özür dilerim Jule.
1:28:19
Seni kandýrdýðým için.
1:28:21
Bay Furlong, inanýn bana,
size de zarar vermek istemedim.

1:28:26
Biz sizi ölümünüzden bir
saniye önce aldýk.

1:28:29
Ýþlem sizin doðal
ömrünüzü kýsaltmadý.

1:28:32
Doðal olmayan ömrümü
kýsaltmasýna ne demeli?

1:28:38
O sekilde baslamadý.
. .

1:28:40
Her þeyin yolunda
gideceðine temin edildim.

1:28:43
Hiç uyanmamanýz gerekiyordu.
1:28:47
Bilinc transferi tamamlandýktan
.
sonra, buna emri vaki diyelim. . .

1:28:52
. . .ancak o zaman sana yeni
benliðimi gösterecektim.

1:28:57
Bunu neden yaptýn?
1:29:01
Çünkü seni seviyorum.
1:29:04
Yýllardýr, ilk
tanýþtýðýmýzdan beri.

1:29:07
Ama sahip olduðum hiçbir þeyin,
ne gücün, ne de servetin. . .

1:29:13
. . .sana ayný þeyi
hissettirmediði açýktý.

1:29:16
Zamanla kalbine girebileceðim. . .
1:29:19
. . .umudunu koruyordum.
1:29:21
Ama zaman yetmedi.
Hastalandým.

1:29:24
Ölüyordum.
1:29:28
Bay Furlong'tan ve yýllar önce
onu çok sevdiðinden söz etmiþtin.

1:29:34
Çok sevdiðin bu adam. . .
1:29:37
. . .ben olabilirsem.
1:29:39
Bir sekilde fiziksel olarak. . .
.

1:29:41
. . .ben o olabilirsem.
1:29:46
Elbette delirmistim.
.

1:29:48
Aklýmý kacýrmýstým.
. .

1:29:50
Beni affetmenizi diliyorum.
1:29:53
Vacendak, ben Mac. Ýyi dinle.
1:29:56
Bütün iþi iptal ediyorum.
Her þeyi.

1:29:59
Bir daha söyleyin,

Önceki.
sonraki.