Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:29:01
Çünkü seni seviyorum.
1:29:04
Yýllardýr, ilk
tanýþtýðýmýzdan beri.

1:29:07
Ama sahip olduðum hiçbir þeyin,
ne gücün, ne de servetin. . .

1:29:13
. . .sana ayný þeyi
hissettirmediði açýktý.

1:29:16
Zamanla kalbine girebileceðim. . .
1:29:19
. . .umudunu koruyordum.
1:29:21
Ama zaman yetmedi.
Hastalandým.

1:29:24
Ölüyordum.
1:29:28
Bay Furlong'tan ve yýllar önce
onu çok sevdiðinden söz etmiþtin.

1:29:34
Çok sevdiðin bu adam. . .
1:29:37
. . .ben olabilirsem.
1:29:39
Bir sekilde fiziksel olarak. . .
.

1:29:41
. . .ben o olabilirsem.
1:29:46
Elbette delirmistim.
.

1:29:48
Aklýmý kacýrmýstým.
. .

1:29:50
Beni affetmenizi diliyorum.
1:29:53
Vacendak, ben Mac. Ýyi dinle.
1:29:56
Bütün iþi iptal ediyorum.
Her þeyi.

1:29:59
Bir daha söyleyin,
1:30:01
Furlong'un peþini býrakýn.
Paraný tümüyle alacaksýn.

1:30:06
Konuþtuðumuz gibi iþlem 21 7.
1:30:10
Senden aþký, kazanamadýðým
aþký çalmaya kalktým.

1:30:15
Daha kötüsü, bana verilmeyen
yýllarý gaspederek. . .

1:30:18
. . .hayatý kandýrmaya kalktým.
1:30:20
Bu suçlar yüzünden,
kendimi ölüme mahkum ediyorum.

1:30:27
Belgeler hazýrlandý.
1:30:29
Benim buradaki sonum. . .
1:30:30
. . .asýl bilinc transferi
.
yapýlmýþ gibi olacak.

1:30:35
Bir baþka deyiþle. . .
1:30:37
. . .sen ben olacaksýn.
1:30:40
Korkma.
1:30:42
Biraz rol yapman gerekecek.
Julie yardým eder.

1:30:47
Sen mi olacaðým?
1:30:51
Basarabiliriz.
.

1:30:53
Yapabiliriz. Ýkimiz birlikte.
1:30:57
Daha tuhaf þeyler oldu.

Önceki.
sonraki.