Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:30:01
Furlong'un peþini býrakýn.
Paraný tümüyle alacaksýn.

1:30:06
Konuþtuðumuz gibi iþlem 21 7.
1:30:10
Senden aþký, kazanamadýðým
aþký çalmaya kalktým.

1:30:15
Daha kötüsü, bana verilmeyen
yýllarý gaspederek. . .

1:30:18
. . .hayatý kandýrmaya kalktým.
1:30:20
Bu suçlar yüzünden,
kendimi ölüme mahkum ediyorum.

1:30:27
Belgeler hazýrlandý.
1:30:29
Benim buradaki sonum. . .
1:30:30
. . .asýl bilinc transferi
.
yapýlmýþ gibi olacak.

1:30:35
Bir baþka deyiþle. . .
1:30:37
. . .sen ben olacaksýn.
1:30:40
Korkma.
1:30:42
Biraz rol yapman gerekecek.
Julie yardým eder.

1:30:47
Sen mi olacaðým?
1:30:51
Basarabiliriz.
.

1:30:53
Yapabiliriz. Ýkimiz birlikte.
1:30:57
Daha tuhaf þeyler oldu.
1:31:01
Bir düþün. Bütün parama
ve gücüme sahip olacaksýn.

1:31:05
Onlarý benden daha akýllýca
kullanmaný umalým.

1:31:17
Önünde bir dizi rakam var.
1:31:20
Baþlayalým.
1:31:23
Dizideki ilk rakamýn. . .
1:31:25
. . .tuþuyla baþla,
sonra "sil"e bas.

1:31:38
Diziyi yazdýnýz.
1:31:40
"Sil"e bas Bay Furlong.
1:31:46
SÝL
1:31:54
Tuhaf.
1:31:56
Hala buradayým.
1:31:58
Bir rakamý unutmus olmalýsýn.
.


Önceki.
sonraki.