Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:34:02
Cesedi bulamadýlar,
1:34:04
Tamamen kaybettin,
1:34:06
Beni tuzaða düþürdü!
1:34:08
Yapma!
1:34:50
Mükemmel atýþ Bayan Redlund.
1:34:53
Beni Mac Corp.'un baþý yaptýnýz.
Bu adý deðiþtirmemi hatýrlatýn.

1:34:58
Ýndir silahý Vacendak.
1:35:00
Þirket, þehir, bankalar,
her þey benim kontrolümde.

1:35:04
Artýk sana ihtiyaç kalmadý serseri.
1:35:07
McCandless artýk yok.
1:35:17
Dur.
1:35:18
Ben McCandless'ým.
1:35:22
Ýyi denemeydi Mark. Ama baþardým.
1:35:25
OTransferi tamamladým.
OBana palavra sýkma.

1:35:31
Vur onu Vacendak.
Bana suikaste kalkýstý.
.

1:35:34
Bir Kaçak'tan mý emir alýyorsun?
1:35:37
O kim?
1:35:43
Baðlantý kesilmeden önce
22.762 saniye transfer oldu.

1:35:48
OO McCandless mý?
OOyum tabii.

1:35:51
Bu sürede transfer
tamamladýðýmýz da. . .

1:35:53
. . .oldu, daha uzun sürdüðü de.
1:35:55
Bilemiyorum.
1:35:57
Bay McCandless kendini
tanýmlamak zorunda.


Önceki.
sonraki.