Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:35:00
Þirket, þehir, bankalar,
her þey benim kontrolümde.

1:35:04
Artýk sana ihtiyaç kalmadý serseri.
1:35:07
McCandless artýk yok.
1:35:17
Dur.
1:35:18
Ben McCandless'ým.
1:35:22
Ýyi denemeydi Mark. Ama baþardým.
1:35:25
OTransferi tamamladým.
OBana palavra sýkma.

1:35:31
Vur onu Vacendak.
Bana suikaste kalkýstý.
.

1:35:34
Bir Kaçak'tan mý emir alýyorsun?
1:35:37
O kim?
1:35:43
Baðlantý kesilmeden önce
22.762 saniye transfer oldu.

1:35:48
OO McCandless mý?
OOyum tabii.

1:35:51
Bu sürede transfer
tamamladýðýmýz da. . .

1:35:53
. . .oldu, daha uzun sürdüðü de.
1:35:55
Bilemiyorum.
1:35:57
Bay McCandless kendini
tanýmlamak zorunda.

1:36:00
Sesiyle tanýmlatamayýz.
Retina taramasý iþe yaramaz.

1:36:04
Yalan söylüyor!
Kisisel kimlik numarasýný sor!
.

1:36:08
Onu yalnýz McCandless bilir!
1:36:18
Evet?
1:36:26
Daha ne istiyorsun?
Vur onu Vacendak!

1:36:38
Altý.
1:36:43
Doðru.
1:36:46
Devam et.
1:36:49
Dokuz.
1:36:53
Devam.
1:36:55
Ýki.

Önceki.
sonraki.