Reservoir Dogs
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:00
Bez lékaøský pomoci zemøu.
:14:06
- Nemùžu tì vzít do nemocnice.
- Na vìzení se vyser!

:14:10
Nemusíš mì vzít dovnitø.
Jen mì dovez pøed ní, èlovìèe.

:14:15
Jenom mì vysaï na chodníku.
Postarám se už o sebe sám.

:14:21
Neøeknu jim to, brácho.
Nic jim neøeknu.

:14:25
Pøísahám zkurvenýmu Bohu.
:14:29
Jenom se mi podívej do oèí, Larry.
Podívej se mi do oèí.

:14:34
Nic jim neøeknu.
:14:39
Ty budeš mimo nebezpeèí.
:14:42
Ty pøece kurva neumøeš, chlapèe.
Jasný?

:14:46
Poslouchej mì.
Budeš v pohodì.

:14:51
Spolu s èéškou...
:14:53
jsou støeva nejbolestivìjší oblastí,
do který tì mùžou støelit.

:14:56
Nekecáš!
:14:57
Ale zabere to spoustu èasu, než na to umøeš.
:15:00
Øíkám dny.
:15:02
Budeš si pøát, abys byl mrtvej, ale bude to
trvat dny, než umøeš na svoje zranìní.

:15:06
Èas je na tvojí stranì.
:15:08
Byla to zasraná bouda nebo co?
:15:12
Kurva. Oranžový to koupil?
:15:15
Dostaly to vnitønosti.
:15:17
Doprdele. Kde je Hnìdý?
:15:19
Mrtvej.
:15:22
Jak umøel?
:15:24
Jak kurva myslíš?
Poldové ho zastøelili.

:15:28
To je špatný.
:15:30
To je zatracenì špatný.
:15:32
Je to zlý?
:15:34
Vypadá to snad dobøe?
:15:37
Èlovìèe, tohle se posralo.
:15:39
Tohle se pìknì posralo.
:15:41
Nìkdo nám zkurvil nᚠvelkej den.
:15:47
- Vážnì si myslíš, že to na nás nachystali?
- Pochybuješ o tom snad, èlovìèe?

:15:51
Nemyslim si, že by na nás byli pøipravený, vim to.
Odkud se vzali všichni ti poldové, co?

:15:55
Jednu chvíli tam nikdo nebyl a kde se vzali,
tu se vzali, byli tam.

:15:58
Neslyšel sem žádný sirény.
Tøeba se jim houkaèka rozbila.


náhled.
hledat.