Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:10:02
-Kdo si proboha myslíte, že jste?
-John Hammond.

:10:05
Rád vás koneènì poznávám osobnì,
doktore Grante.

:10:10
Vidím, že mých 50 000$ roènì
je správnì využito.

:10:15
Kdo je ten blázen?
:10:16
-To je naše paleobotanièka. Dr...
-Sattlerová.

:10:20
Ellie, tohle je pan Hammond.
:10:22
Omlouvám se za ten dramatický vstup,
doktorko, ale...

:10:25
-Øekla jsem ''blázen''?
-...spìchali jsme.

:10:27
Dáte si sklenièku?
Nenecháme to zteplat. Posaïte se.

:10:31
-Pomùžu vám.
-Potøebuji jen pár sklenièek. To zvládnu.

:10:34
-Všude tu leží vzorky.
-V kuchyni se neztratím.

:10:38
A teï k vìci.
:10:41
Líbíte se mi, oba.
:10:44
Mám na lidi èich. Je to dar.
:10:50
Vlastním ostrov kousek od Kostariky.
:10:54
Pronajal jsem si ho od vlády
a posledních pìt let...

:10:57
tam buduji pøírodní rezervaci.
:10:59
Opravdu velkolepou.
Nešetøil jsem na výdajích.

:11:02
Park, který mám v Keni,
proti nìmu vypadá jako králíkárna.

:11:05
A po našich atrakcích budou dìti bláznit.
:11:09
-A ty jsou co?
-Zmenšeniny dospìlých, zlato.

:11:13
A nejen dìti.
:11:15
Otevíráme pøíští rok, jestli mì do té doby
právníci nezabijí. Máte rádi právníky?

:11:21
-Vlastnì žádné neznám.
-Vlastnì žádné neznám.

:11:24
Já ano a právì je tu jeden,
který reprezentuje mé investory.

:11:29
Øíká, že trvají na názorech zvenèí.
:11:31
Na jakých názorech?
:11:33
Upøímnì øeèeno, na vašich.
:11:36
Na rovinu, ve svém oboru jste kapacity.
:11:40
A kdybych vás jen mohl pøesvìdèit,
:11:43
abyste se pod ten projekt podepsali,
podpoøili ho a...

:11:46
možná se za nìj postavili osobnì,
dodrželi bychom èasový plán.

:11:52
-Proè by je zajímal nᚠnázor?
-Co je to za park?

:11:58
Je to ve vašem oboru.

náhled.
hledat.