Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:02
Park, který mám v Keni,
proti nìmu vypadá jako králíkárna.

:11:05
A po našich atrakcích budou dìti bláznit.
:11:09
-A ty jsou co?
-Zmenšeniny dospìlých, zlato.

:11:13
A nejen dìti.
:11:15
Otevíráme pøíští rok, jestli mì do té doby
právníci nezabijí. Máte rádi právníky?

:11:21
-Vlastnì žádné neznám.
-Vlastnì žádné neznám.

:11:24
Já ano a právì je tu jeden,
který reprezentuje mé investory.

:11:29
Øíká, že trvají na názorech zvenèí.
:11:31
Na jakých názorech?
:11:33
Upøímnì øeèeno, na vašich.
:11:36
Na rovinu, ve svém oboru jste kapacity.
:11:40
A kdybych vás jen mohl pøesvìdèit,
:11:43
abyste se pod ten projekt podepsali,
podpoøili ho a...

:11:46
možná se za nìj postavili osobnì,
dodrželi bychom èasový plán.

:11:52
-Proè by je zajímal nᚠnázor?
-Co je to za park?

:11:58
Je to ve vašem oboru.
:12:02
Co takhle zajet na víkend, jen vy dva?
:12:05
Moc rád bych mìl i názor paleobotanika.
:12:09
Ve vedlejším mìstì èeká letadlo.
:12:13
Je mi líto. Není to možné.
:12:16
Teï jsme našli novou kostru...
:12:18
Vynahradil bych vám to plným
financováním vašich výzkumù...

:12:22
Je to velmi nepøíhodná doba.
:12:25
...po další tøi roky.
:12:32
Kde je to letadlo?
:12:34
-OK.
-Tøi roky.

:12:36
Na zdraví.

náhled.
hledat.