Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:06
Na Dr. Malcolma si budete muset zvyknout.
:15:09
Jako matematik nemá smysl pro humor.
:15:13
Chaotik, vlastnì chaotik.
:15:15
John nemá rád chaos,
:15:17
hlavnì co se týèe jeho vìdeckého projektu.
:15:20
Iane, nikdy jsi dostateènì
nevysvìtlil své obavy...

:15:23
Ohlednì chování systému
v urèitém stádiu procesu?

:15:26
Tvá teorie vypadá atraktivnì,
ale nemusí být nutnì...

:15:29
Ne, ne.
:15:30
Dr. Sattlerová, Dr. Grante,
slyšeli jste už o teorii chaosu?

:15:33
Ne.
:15:34
Ne? A o nerovnicích?
:15:37
O pøitažlivosti protikladù?
:15:40
Nevìøím, že neznáte teorii
pøitažlivosti protikladù.

:15:49
Já pøivádím vìdce. Ty rockovou hvìzdu.
:15:56
Tady je to.
:16:24
Je silný boèní vítr. Musíme rychle klesat.
Držte se, bude to napínavé.

:16:55
Tahle èást patøí sem a tamta...
:16:58
Než se vám to podaøí, budeme na zemi.

náhled.
hledat.