Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:01
Ahoj.
:23:03
Øeknìte ahoj.
:23:04
Ahoj.
:23:07
Ahoj, Johne.
:23:08
Ano, i já mám roli.
:23:10
Díky, dobøe. Ale jakjsem se sem dostal?
:23:15
Ukážu ti to. Nejdøív potøebuji kapku krve.
:23:19
Tvé krve.
:23:20
Ano.
:23:23
To bolelo.
:23:25
Klid, Johne. Patøí to k zázraku klonování.
:23:28
Ahoj, Johne.
:23:31
Klonování z èeho? Extrahováním DNA
nevznikne kompletní øetìzec.

:23:35
Rozhodnì ne bez velkých mezer.
:23:38
A odkud ta prehistorická DNA?
:23:40
Kde seženeš sto miliónù let starou
dinosauøí krev?

:23:48
Cože? Co?
:23:50
Pane DNA, kde jste se tu vzal?
:23:53
Z tvé krve.
:23:54
Pouhá kapka obsahuje
miliardy øetìzcù DNA,

:23:59
stavebních kamenù života.
:24:01
DNA øetìzec jako já
je stavebním plánem živého organizmu.

:24:06
Nìkterá milióny let vyhynulá zvíøata
jako dinosauøi...

:24:11
po sobì zanechali své stavební plány.
Šlo jen o to, kde je hledat.

:24:16
Pøed sto milióny lety létali komáøi
stejnì jako dnes.

:24:21
A stejnì jako dnes se živili krví zvíøat.
:24:25
Dokonce i dinosaurù.
Po tom, co kousli dinosaura,

:24:29
si komáøi obèas sedli na vìtev
a zalila je pryskyøice.

:24:34
Po dlouhé dobì
pryskyøice ztvrdla a zkamenìla,

:24:39
stejnì jako dinosauøí kosti,
a komára uvnitø zakonzervovala.

:24:44
Tato zkamenìlá pryskyøice,
již nazýváme jantarem,

:24:48
èekala s komárem uvnitø milióny let,
:24:52
než pøišli vìdci z Jurského parku.
:24:56
Za použití složitých postupù
získali zachovalou krev...


náhled.
hledat.