Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:01
DNA øetìzec jako já
je stavebním plánem živého organizmu.

:24:06
Nìkterá milióny let vyhynulá zvíøata
jako dinosauøi...

:24:11
po sobì zanechali své stavební plány.
Šlo jen o to, kde je hledat.

:24:16
Pøed sto milióny lety létali komáøi
stejnì jako dnes.

:24:21
A stejnì jako dnes se živili krví zvíøat.
:24:25
Dokonce i dinosaurù.
Po tom, co kousli dinosaura,

:24:29
si komáøi obèas sedli na vìtev
a zalila je pryskyøice.

:24:34
Po dlouhé dobì
pryskyøice ztvrdla a zkamenìla,

:24:39
stejnì jako dinosauøí kosti,
a komára uvnitø zakonzervovala.

:24:44
Tato zkamenìlá pryskyøice,
již nazýváme jantarem,

:24:48
èekala s komárem uvnitø milióny let,
:24:52
než pøišli vìdci z Jurského parku.
:24:56
Za použití složitých postupù
získali zachovalou krev...

:25:00
z komára a hleïme! Dinosauøí DNA.
:25:05
Kompletní øetìzec DNA obsahuje
tøi miliardy genetických kódù.

:25:10
Kdybychom se dívali na podobné
obrazovky osm hodin dennì,

:25:14
pøehlédnout celý øetìzec
by trvalo dva roky.

:25:18
Takje dlouhý.
A protože je tak starý, je plný dìr.

:25:23
Tady nastoupili naši genetici.
:25:26
Nesmírnì výkonné poèítaèe
a genové øadièe...

:25:29
analyzují øetìzec v nìkolika minutách.
:25:32
A virtuální realita ukáže...
:25:34
našim genetikùm mezery v øetìzci DNA.
:25:38
Využilijsme úplnou DNA žáby,
:25:40
abychom zaplnili mezery a ucelili kód.
:25:44
A nyní mùžeme stvoøit dinosauøí miminko.
:25:51
Ta hudba je jen provizorní.
Samozøejmì, že doprovod bude dramatický.

:25:56
Asi nìjaký pochod. Ještì nebyl napsán.
:25:58
A pak prohlídka pokraèuje.

náhled.
hledat.