Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:00
z komára a hleïme! Dinosauøí DNA.
:25:05
Kompletní øetìzec DNA obsahuje
tøi miliardy genetických kódù.

:25:10
Kdybychom se dívali na podobné
obrazovky osm hodin dennì,

:25:14
pøehlédnout celý øetìzec
by trvalo dva roky.

:25:18
Takje dlouhý.
A protože je tak starý, je plný dìr.

:25:23
Tady nastoupili naši genetici.
:25:26
Nesmírnì výkonné poèítaèe
a genové øadièe...

:25:29
analyzují øetìzec v nìkolika minutách.
:25:32
A virtuální realita ukáže...
:25:34
našim genetikùm mezery v øetìzci DNA.
:25:38
Využilijsme úplnou DNA žáby,
:25:40
abychom zaplnili mezery a ucelili kód.
:25:44
A nyní mùžeme stvoøit dinosauøí miminko.
:25:51
Ta hudba je jen provizorní.
Samozøejmì, že doprovod bude dramatický.

:25:56
Asi nìjaký pochod. Ještì nebyl napsán.
:25:58
A pak prohlídka pokraèuje.
:26:09
Podívejme se.
Tito pilnì pracující kovbojové...

:26:14
Tohle je úžasné, Johne.
:26:16
Je to poèítaèová animace?
:26:20
Ne, nemáme tu žádnou animaci.
:26:23
Ti lidé jsou praví zázraèní dìlníci parku.
:26:26
...do neoplodnìných pštrosích vajec.
:26:30
Moment. Jak zamezíte bunìènému dìlení?
:26:33
-Mùžeme vidìt ta neoplodnìná vejce?
-Na chvíli.

:26:37
Nyní zaène celý tým genetických inženýrù
pracovat na...

:26:41
-Mùžete to zastavit?
-Je mi líto. Je to taková jízda.

:26:44
Jedna, dvì, tøi.
:26:48
To nemùžete.
:26:49
-Co?
-Mùžou tohle dìlat?

:26:54
Upozornìní: loï na pevninu odjíždí v 19.00.
:26:58
Personál musí být na palubì do 18:45.
Žádné výjimky.


náhled.
hledat.