Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:31
Mìli by je všechny znièit.
:31:33
Robert Muldoon.
:31:34
Mùj revírník z Keni.
:31:36
Trochu panikáø,
ale o raptorech toho ví nejvíc.

:31:39
Jaké velikosti dosahují?
:31:40
Jsou vražední už v osmi mìsících, doslova.
:31:43
Lovil jsem vìtšinu dravých zvíøat,
ale to, jak se pohybují tihle...

:31:47
-Rychleji než dvounozí?
-Jako gepard.

:31:49
Stovkou v hodinì, kdyby se dostali ven.
:31:52
A umí neuvìøitelnì skákat.
:31:53
Ano. Proto máme extrémní zabezpeèení.
:31:58
Vykazují inteligenci?
:32:00
Vykazují vysokou inteligenci.
Jsou schopni øešit i problémy.

:32:04
Hlavnì ta velká.
:32:06
Pùvodnì jich bylo osm, ale když pøišla ona,
:32:08
pøevzala vedení smeèky
a zabila všechny kromì dvou.

:32:12
Když se ta na tebe podívá,
poznáš, že pøemýšlí.

:32:18
Proto je musíme krmit takhle.
:32:21
Hnala je všechny proti møížím,
když pøišli krmièi.

:32:24
Ty møíže jsou pod proudem, že ano?
:32:25
To je pravda,
ale nikdy neútoèí dvakrát na stejné místo.

:32:29
Systematicky zkoušely,
jestli má plot slabiny.

:32:34
Pamatují si to.
:32:46
Ano. Kdo má hlad?
:32:49
Dobrodružnìjší hosté si samozøejmì
mohou zvolitjízdu džunglí po øece...

:32:52
nebo pohled zblízka na naši majestátní...
:32:55
Tyto atrakce ještì nejsou hotové,
ale park bude otevøen...

:32:58
se základní prohlídkou, kterou absolvujete
vy, a další budou pøipraveny...


náhled.
hledat.