Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:00
Vykazují vysokou inteligenci.
Jsou schopni øešit i problémy.

:32:04
Hlavnì ta velká.
:32:06
Pùvodnì jich bylo osm, ale když pøišla ona,
:32:08
pøevzala vedení smeèky
a zabila všechny kromì dvou.

:32:12
Když se ta na tebe podívá,
poznáš, že pøemýšlí.

:32:18
Proto je musíme krmit takhle.
:32:21
Hnala je všechny proti møížím,
když pøišli krmièi.

:32:24
Ty møíže jsou pod proudem, že ano?
:32:25
To je pravda,
ale nikdy neútoèí dvakrát na stejné místo.

:32:29
Systematicky zkoušely,
jestli má plot slabiny.

:32:34
Pamatují si to.
:32:46
Ano. Kdo má hlad?
:32:49
Dobrodružnìjší hosté si samozøejmì
mohou zvolitjízdu džunglí po øece...

:32:52
nebo pohled zblízka na naši majestátní...
:32:55
Tyto atrakce ještì nejsou hotové,
ale park bude otevøen...

:32:58
se základní prohlídkou, kterou absolvujete
vy, a další budou pøipraveny...

:33:02
za pùl roku nebo za rok.
Máme skvìlé návrhy.

:33:06
-Na výdajích jsem nešetøil.
-A mùžeme si naúètovat cokoli.

:33:09
Dva tisíce,
deset tisíc za den a lidi to zaplatí.

:33:12
-A pak je tu reklamní zboží...
-Donalde.

:33:15
Tenhle park nebyl postaven jen pro boháèe.
:33:18
Každý má právo pokochat se tìmito zvíøaty.
:33:21
Samozøejmì.
:33:22
Budeme mít nìjaké slevy.
:33:29
Nedostatek pokory pøed pøírodou,
jehož jsem tu svìdkem, mì dìsí.

:33:36
Myslím, že to není tak, jak jsme se obávali.
:33:39
Ano. Je to mnohem horší.
:33:41
Poèkej, ještì jsme ten park ani nevidìli...
:33:45
Donalde, nech ho mluvit.
Chci slyšet všechny názory.

:33:49
Johne, nevidíš to nebezpeèí tkvící ve všem,
co tu dìláte?

:33:53
Genetika je ta nejdìsivìjší síla na Zemi,
:33:56
ale ty s ní zacházíš jako dìcko,
které našlo tátovu pušku.

:33:59
-Není moc vhodné zaèít chrlit...
-Mohu?


náhled.
hledat.